Instruire Securitate și sănătate în muncă (SSM)/ Instruire Protecția muncii

Conform Legii 319/2006 și HG 1425/2006, instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă cuprinde trei faze:

  • instruirea introductiv-generală
  • instruirea la locul de muncă
  • instruirea periodică

Instruirea lucrătorilor se realizează în timpul programului de lucru.

Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM se consemnează în mod obligatoriu în fișa de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei și a datei instruirii.

După efectuarea instruirii, fișa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit și de către persoanele care au efectuat și verificat instruirea.

Ținând cont de prevederile art. 39 alin. (4) din Legea 319/2006 a Securității și sănătății în muncă, cu completările și modificările ulterioare, înțelegem faptul că nerespectarea dispozițiilor privind instruirea lucrătorilor din punctde vedere al securității și sănătății în muncă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4000 lei la 8000 lei.